تعرفه عمل های چشم پزشکی نور البرز 1402

  تعرفه عمل های چشم پزشکی نور البرز 1401
   نوع عمل
   آزاد (ریال)
   تک بیمه ای (ریال)
   نیروهای  مسلح (ریال)
  فیکو
110,000,000  90,000,000 27,000,000
  فیکو آواستین 110,000,000
90,000,000 27,000,000
  استرابیسم 2 عضله 1چشم 130,000,000 100,000,000 25,000,000
  گلوکوم 120,000,000 100,000,000 25,000,000
  فیکو  گلوکوم 170,000,000 135,000,000 40,000,000
  ناخنک 45,000,000 30,000,000 15,000,000
  ناخنک با گرافت 70,000,000 55,000,000 20,000,000
  DCR 140,000,000 100,000,000 35,000,000
 پروبینگ دو چشم 55,000,000 40,000,000 20,000,000
 پروبینگ 40,000,000 30,000,000 20,000,000
 پروبینگ + مسترکا 55,000,000 40,000,000 20,000,000
  شالازیون 30,000,000 20,000,000 15,000,000
  پیوند قرنیه 170,000,000 120,000,000 55,000,000
  فیکو + پیوند قرنیه 200,000,000 180,000,000 75,000,000
  توده اربیت 125,000,000 120,000,000 30,000,000
  احمد والو 210,000,000 180,000,000 60,000,000
  فیکو + احمدوالو 250,000,000 220,000,000 70,000,000
  معاینه زیر بیهوشی 35,000,000 20,000,000 10,000,000
  آنتروپیون 60,000,000 45,000,000 25,000,000
  اکسزیون  ( توده ) 55,000,000 27,000,000 20,000,000
  فیکو + تخلیه سیلیکون 190,000,000 14  _ 18 120,000,000
  تزریق جایگزین ویتره 200,000,000 150,000,000 120,000,000
  تخلیه سیلیکون 165,000,000 130,000,000 95,000,000
  ویترکتومی دکولمان 320,000,000 270,000,000 8 _ 16
  ویترکتومی  بدون دکولمان 300,000,000   170,000,000 8  _ 16
  فیکو + ویترکتومی دکولمان 350,000,000 325,000,000 8 _16
  فیکوویترکتومی بدون  دکولمان 330,000,000 300,000,000 8 _ 16
  باند و باکل 150,000,000 120,000,000 80,000,000
هزینه پاتالوژی توده ها
2,250,000  *  *
بلفارو دو پلک بالا   165,000,000   -
-
پتوز یک پلک   75,000,000   50,000,000   25,000,000  
  لیفت ابرو
  30,000,000  *  *


برچسب ها : common_surgery
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نوبت معاینه با مرکز تماس بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور البرز با شماره تلفن 026-35800 تماس بگیرید.