پیشنهادات و رسیدگی به شکایات

فرم ارسال نظر
یک گزینه انتخاب نمایید
یک گزینه انتخاب نمایید
پیگیری نظرات
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نوبت معاینه با مرکز تماس بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور البرز با شماره تلفن 026-35800 تماس بگیرید.