برنامه پزشکان

مشاهده پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور بر اساس تخصص
نمایش تمام پزشکان
انتخاب مرکز
بیمارستان چشم پزشکی نور البرز
ترتیب نمایش پزشکان بر اساس نام خانوادگی می باشد.
صبح
نام پزشک محل
دکتر آقا محمدی درمانگاه قرنیه
دکتر ابراهیمی درمانگاه تخصصی
دکتر امینی درمانگاه قرنیه
دکتر حجازي درمانگاه تخصصی
دکتر خدابخشی درمانگاه تخصصی
دکتر سعيديان درمانگاه شبکیه
دکتر شفیق اردستانی اتاق عمل
دکتر صالحي راد درمانگاه تخصصی
دکتر صبوري زاده کلینیک فشار خون
دکتر صدرخانلو درمانگاه استرابیسم
دکتر علیایی درمانگاه تخصصی
دکتر متقي نيا درمانگاه تخصصی
دکتر مختاری فرد درمانگاه تخصصی
دکتر نیک بین درمانگاه قرنیه
عصر
نام پزشک محل
دکتر آقا محمدی درمانگاه قرنیه
دکتر ابراهیمی درمانگاه تخصصی
دکتر ابراهیمی ایرایی درمانگاه تخصصی
دکتر صالحي راد درمانگاه تخصصی
شب
نام پزشک محل
دکتر ابراهیمی ایرایی درمانگاه تخصصی
صبح
نام پزشک محل
دکتر آقا محمدی درمانگاه قرنیه
دکتر تاج دینی درمانگاه تخصصی
دکتر حجازي درمانگاه تخصصی
دکتر درفشی درمانگاه قرنیه
دکتر دریس درمانگاه قرنیه
دکتر صبوري زاده کلینیک فشار خون
دکتر طاهری درماتگاه شبکیه
دکتر علیایی درمانگاه تخصصی
دکتر محبوبی پور درمانگاه تخصصی
دکتر نجدي درمانگاه قرنیه
دکتر نیک بین درمانگاه قرنیه
عصر
نام پزشک محل
دکتر ابراهیمی ایرایی درمانگاه تخصصی
دکتر احمدزاده درمانگاه شبکیه
دکتر اوجانی درمانگاه شبکیه
دکتر درفشی درمانگاه قرنیه
دکتر محبوبی پور درمانگاه تخصصی
شب
نام پزشک محل
صبح
نام پزشک محل
دکتر آقا محمدی درمانگاه قرنیه
دکتر امینی درمانگاه قرنیه
دکتر درفشی درمانگاه قرنیه
دکتر صالحي راد درمانگاه شبکیه
دکتر صبوري زاده کلینیک فشار خون
دکتر طاهری درمانگاه شبکیه
دکتر کرامتی درمانگاه تخصصی
دکتر منصب دار اتاق عمل
دکتر نیک بین درمانگاه قرنیه
عصر
نام پزشک محل
دکتر خدابخشی درمانگاه تخصصی
دکتر فرهادی درمانگاه تخصصی
شب
نام پزشک محل
صبح
نام پزشک محل
دکتر ابراهیمی اتاق عمل
دکتر تاج دینی درمانگاه تخصصی
دکتر درفشی درمانگاه قرنیه
دکتر سعيديان درمانگاه شبکیه
دکتر شمس کلینیک
دکتر صبوري زاده کلینیک فشار خون
دکتر فیروزی منفرد درمانگاه تخصصی
دکتر محبوبی پور درمانگاه تخصصی
دکتر نیک بین درمانگاه قرنیه
عصر
نام پزشک محل
دکتر ابراهیمی ایرایی درمانگاه تخصصی
دکتر اوجانی درمانگاه شبکیه
دکتر تاج دینی درمانگاه تخصصی
دکتر خدابخشی درمانگاه تخصصی
دکتر سعيديان درمانگاه شبکیه
دکتر کرامتی درمانگاه تخصصی
دکتر محبوبی پور درمانگاه تخصصی
دکتر نجدي درمانگاه قرنیه
دکتر نوراني درمانگاه قرنیه
شب
نام پزشک محل
دکتر ابراهیمی ایرایی درمانگاه تخصصی
صبح
نام پزشک محل
دکتر آقا محمدی درمانگاه قرنیه
دکتر حجازي درمانگاه تخصصی
دکتر شیخ حسنی درمانگاه قرنیه
دکتر صالحي راد درمانگاه شبکیه
دکتر صبوري زاده کلینیک فشار خون
دکتر فیروزی منفرد درمانگاه تخصصی
دکتر میرفلاح اتاق عمل
عصر
نام پزشک محل
دکتر اوجانی درمانگاه شبکیه
دکتر حجازي درمانگاه تخصصی
دکتر خدابخشی درمانگاه تخصصی
دکتر درفشی درمانگاه قرنیه
دکتر علیایی درمانگاه تخصصی
شب
نام پزشک محل
صبح
نام پزشک محل
دکتر آقا محمدی درمانگاه قرنیه
دکتر احمدزاده درمانگاه شبکیه
دکتر اوجانی درمانگاه شبکیه
دکتر تاج دینی درمانگاه تخصصی
دکتر شمس درمانگاه تخصصی
دکتر صبوري زاده کلینیک فشار خون
دکتر نیک بین درمانگاه قرنیه
عصر
نام پزشک محل
دکتر حجازي درمانگاه تخصصی
دکتر خدابخشی درمانگاه تخصصی
دکتر درفشی درمانگاه قرنیه
شب
نام پزشک محل
دکتر حجازي درمانگاه تخصصی
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نوبت معاینه با مرکز تماس بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور البرز با شماره تلفن 026-35800 تماس بگیرید.